Ателие за йога и медитация

Общи условия

Чл. 1 Общи разпоредби

Ателие за йога и медитация “Пракрити”, представлявано от Фондация "Пракрити за хармоничен живот"(Наричано по-долу за краткост “Фондацията”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящият текст има за цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с това.

Tази Политика подлежи на промени в определени моменти, така, че се уверeте, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. С използване на сайта ни и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате с тази политика.

Чл. 2 За нас

Ние организираме и провеждаме йога практики, лекции, семинари, обучения, ритрийти, осъществяваме инициативи и събития за популяризиране на йога. Адресът ни на управление и адресът ни за кореспонденция е: гр. Враца, ул. “Хан Крум”12.

Чл. 3 Как събираме лична информация от Вас

Получаваме информация за Вас, когато използвате уебсайта https://yogaprakriti…. и когато се регистрирате за участие в организирани от нас събития и практики по йога.

Чл. 4 Какъв вид лични данни събираме, обработваме и съхраняваме

1. Събираме само основни лични данни за Вас, които включват името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер.

2. Ние не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

3. Събираме лични данни само от лицата, за които се отнасят.

4. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

5. Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Чл. 5 Как се използва информацията от личните ви данни

1. Ние събираме и обработваме личните данни, които ни предоставяте за следните цели:

 • създаване на профил с цел регистрация и записването ви за йога практики;
 • записването ви за участие в събития, обучения, ритрийти и всякакъв друг вид мероприятия, които организираме;
 • отговаряне на запитвания и предоставяне ви на информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания
 • счетоводни цели;
 • правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;
 • да се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;
 • участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
 • търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги;
 • да осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни,
 • да ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

2. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. При обработването и съхранението на личните данни, Фондацията може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към институции като Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Чл. 6 Колко дълго пазим информацията от личните ви данни

1. Дружеството съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от:

 • съществуването на профила Ви в https://yogaprakriti.
 • до оттегляне на съгласието за обработване
 • докато това е необходимо за участието ви в съответната дейност или мероприятие, за която са предоставени
 • колкото е предвидено в договор между нас,
 • при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

2. След заличаване на профила Ви или постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Чл. 8 В кои случаи ще се свързваме с Вас

1. Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

2. Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на Услугите, които сте заявили, включително за участието ви в йога класове, събития и инициативи, за предоставяне на нова информация, свързана с дейността ни, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или дейностите ни, или въз основа на законово изискване.

3. Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Чл.9 Как можете да получите достъп и да поискате коригиране или заличаване на Вашите лични данни

1. Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и каквато и да е друга информация,
 • заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

2. Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно. За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

 • име, адрес и други данни за идентифициране на съответното лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 • нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на email:info@prakriti-yoga.еu

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

Чл. 10 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни и как да се „отпишете“?

1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондацията за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст, изпратено чрез email:info@prakriti-yoga.еu

2. Фондацията може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Фондацията пред наш служител.

3. Вие имате правото да поискате от Фондацията изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Фондацията има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

4. Фондацията не е длъжна да изтрие личните данни, които има законово задължение да съхранява, включително за:

 • упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на отправени срещу него правни претенции или доказване на свои права.

5. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил с цел включването ви в йога практики и мероприятия на Фондацията, вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате сайта на Ателие за йога и медитация “Пракрити” и/или да направите нова регистрация.

Чл.11 Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

1. Ако Фондацията установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2. Фондацията не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 12 В случай на нарушаване на правата Ви

съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон 02 915 3 518

Интернет страница www.cpdp.bg

Чл. 13 Преразглеждане на тази Политика

Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана към 01 януари 2020 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЙОГА ПРАКТИКИ

ПРАКТИКИ

1. Практиките по йога се провежда под ръководството на преподавател, който обяснява и/ или показва асаните (позите), дихателните техники или други практики и следи за правилното и безопасното изпълнение от всеки участник в групата.

2. Практикуващите са длъжни да уведомят предварително преподавателя за заболявания на опорно-двигателния апарат, наскоро претърпяна операция, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, бременност както и всяко друго заболяване или специфична физическа особеност.

Бременните посещават практики, съобразени с тяхното състояние, като предварително информират преподавателя дали бременността протича без усложнения и съответно дали имат някакви противопоказания от страна на лекар.

3. Преподавателят има право да не приеме практикуващ в часа, ако е преценил, че последния не е в добро физическо или психическо състояние. Също и в случаите на употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.

4. Препоръчва се 3-4 часа преди началото на практиката по йога да не се поема храна.

5. Уредите по Въздушна йога в залата се ползват само в присъствието и с разрешението на преподавател.

РЕЗЕРВАЦИЯ НА ДАТА И ЧАС ЗА ЙОГА ПРАКТИКА

6. Всеки може да резервира дата и час за практика като разгледа графика и се регистрира онлайн в седмичния график.

7. Отмяна на резервирания час за йога практика се извършва лично от практикуващия, като посети графика в сайта и откаже резервацията.

Минималното време за отмяна на заявен час е:

- за практики между 6.00 и 12.00 часа - не по-късно от 10 часа преди практиката

- за практики между 12.00 и 21.00 часа - не по-късно от 3 часа преди практиката

8. Ако даден йога клас е отменен в графика, то записалите се за него получават мейл или обаждане за това.

9. След запълването на групите, резервации не могат да се правят. В този случай може да се запишете в списък „Чакащи“. При отписване на записали се, ще бъдете уведомени чрез и-мейл.

10. При направена резервация за йога клас и неявяване за него, ще бъдете поканение да компенсирате разходите по организация, на практиката, пропорционално на вашето участие.

11. Изключения се правят само при сериозни здравословни проблеми и претърпени злополуки, за което е необходимо да бъде информиран инструктора, при който сте записани.

12. Деца до 14 г. не се допускат без родители в студиото.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Залите са оборудвани с всичко необходимо за йога практиката. Желаещите да ползват собствена постелка, кърпа за йога или друг аксесоар сами отговарят за тяхното донасяне и обратно вземане след приключване на йога практиката. Студиото не носи отговорност за съхраняването им.

2. Личните вещи и постелки не могат да се оставят на съхранение!

3. В сградата не се влиза с обувки с оглед на чистотата и хигиената на всички практикуващи. Обувките се оставят на входа на определеното за това място.

4. За практика се използват чисти дрехи и чорапи! Преподавателят има право да откаже присъствие в йога практика на човек със силна и натрапчива миризма на пот, както и на такъв с мръсни и миришещи дрехи и чорапи, ако това би предизвикало дискомфорт за останалите практикуващи.

5. В залите се влиза единствено бос или по чорапи. Неприемливо е използването на каквито и да е обувки или пантофи.

6. Преди започване на практиките е добре да сваляте ръчните си часовници, очила, колиета, гривни и тежки обеци.

7. Групите са смесени с мъже и жени. За всеки пол е обособена съблекалня за преобличане и съхраняване на вещи и дрехи.

8. Всеки посетител носи лична отговорност за ценностите си – пари, бижута, телефони. В съблекалните има заключващи се шкафчета, където те могат да бъдат оставяни по време на йога часът.

9. Мобилни телефони НЕ се внасят в йога залата! След влизането в сградата мобилните телефони задължително се изключват или се поставят на беззвучен режим без вибрация.

10. Желателно е облеклото за йога практики да е удобно и свободно, да позволява на тялото да диша и да се движи с лекота. Най-подходящи са дрехите от естествени материи – памук и лен.

11. Желателно е да влизате в залата поне 5 минути преди началото на заниманието. За безопасност и спокойствие, залата се заключва при започването на практиката.

12. След приключване на практиката, всеки сам почиства постелката си и прибира на отредените за тази цел места постелката и помощните средства, които е използвал.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм и приемам Правилата и Общите условия за провеждане на йога практики в „Ателие за йога “Пракрити“.

2. Информиран/а съм, че заболявания на опорно- двигателния апарат, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, контузии и травми могат да се повлияят неблагоприятно от някои пози и практики в йога и да доведат до влошаване на общото ми здравословно състояние и се задължавам да уведомя изрично преподавателя.

3. Информиран /а съм и приемам, че дори при стриктно спазване на инструкциите за изпълнение на практиките дадените от преподавателя, е възможна появата на болка и дискомфорт в някои части на тялото. В тези случаи спирам с изпълнението на практиките и релаксирам в легнало или седнало положение.

4. Съгласен/а съм да изпълнявам стриктно дадените ми от преподавателя инструкции относно правилното и безопасно изпълнение на йога практиките. Както и да се съобразявам с препоръките му относно практикуването и ползването на люлката за Въздушна йога по правилен и безопасен начин.

5. Осъзнавам, че мои самоволни действия, предприети в противоречие с дадените ми от преподавателя инструкции могат да предизвикат контузии и травми и приемам, че отговорността за настъпването на тези последици е изцяло моя.

6. Разбирам, че нося отговорност за всяка вреда, причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила от мои действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените ми от преподавателя инструкции.

7. Ателие за йога “Пракрити” не носи отговорност за откраднати, забравени или изгубени вещи.

Категории от блога

Избрани статии

От понеделник до събота - кратка практика

От понеделник до събота - кратка практика

Практикувайте сутрин мантра, асана и пранаяма за двадесет минути, пред ...

2020-05-21

Пет заблуди за практиката на йога

Пет заблуди за практиката на йога

...

2022-06-12

Бхава - пътят на сърцето

Бхава - пътят на сърцето

′′ Хората ходят на йога по различни причини, но в крайна сметка практи ...

2021-02-17

Как да реагираме на злото?

Как да реагираме на злото?

Игнорирайте злото. Някои хора имат морален конфликт с това твърдение. ...

2020-07-01

Предстоящи събития

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ВАКАНЦИЯ С ЙОГА

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ВАКАНЦИЯ С ЙОГА

Мястото е Йога център “КАЙЛАС”,сред красивата природа на ВРАЧ ...

месец ноември 2021

Йога за начинаещи

Йога за начинаещи

Започнете нов по-здрав и по-радостен живот с йога! Напра ...

от 12-ти до 14-ти ноември; от 19-ти до 21-ви ноември; 26-ти до 28-ми ноември